Presentation

Katarina Nordström
Doktorand

fiogf49gjkf0d


Biografi

fiogf49gjkf0d

Min forskning

Jag intresserar mig för markområden som en form av resurs och hur riktlinjer för användningen av dessa har formats. Under 1960-talet var uppfattningen bland många politiker och tjänstemän att Sveriges markområden var knappa och att samhällets framtida aktiviteter i form av industri, fritid och en tilltagande miljömedvetenhet krävde hushållning med mark och vatten. 1966 initierades Fysisk riksplanering i vilken en grupp planerare fick i uppdrag att planera och säkra framtida markanvändning genom att ringa in områden av riksintresse. Vad som var av riksintresse var dock långt ifrån givet. Riket var ingen homogen sammanslutning utan bestod av en rad olika intressenter med behov och krav som inte sällan var svåra att jämka. Frågor om markanvändning blev en skärningspunkt för många av tidens brännande politiska frågor och konflikter.

     I mitt avhandlingsprojekt studerar jag vilka metoder arbetsgruppen bakom Fysisk riksplanering skapade för att ringa in riksintressen och planera användningen av naturresurser. 

 

I tidigare forskning har jag undersökt hur efterkrigstidens samhälle kan studeras och förstås genom den tidens diskussioner av diffusa mag- och tarmbesvär i medicinska tidskrifter och populärvetenskapliga texter.

 

Biografi

  • Kandidatexamen i historia Uppsala universitet 2011
  • Erasmusstudier i historia University of Aberdeen 2010 - 2011
  • Fil. Master i historia Uppsala universitet 2013
  • Doktorand sedan 2014 

 


Historiska institutionen | Thunbergsvägen 3A | Box 628, 751 26 Uppsala | telefon 018 471 1526 | fax 018 471 1528 | e-post info at hist.uu.se

Logga in