Presentation

Mikael Alm
Universitetslektor

Universitetslektor i historia, forskningsledare för noden Early Modern Cultural History. Kontaktperson i Matariki Humanities-nätverket. Forskar om politisk och social kultur i revolutionernas tidsålder. Arbetar för närvarande med projektet "Making a Difference: Sartorial Practices and Social Order in Early Modern Europe".


Biografi

Fil. dr Uppsala Universitet 2002, docent Uppsala universitet 2012.

 

Programansvarig för Early Modern Studies (EMS)

 

Forskningsledare för Early Modern Cultural History

 

Jag har i min forskning sysselsatt mig med frågor om makt, makthierarkier och hur maktrelationer kommer till uttryck, gestaltas och legitimeras, med särskilt fokus på det sena 1700-talets och tidiga 1800-talets politiska och sociala kultur. Jag bedriver för närvarande ett projekt om kläder som markörer av social olikhet och hierarki i 1700-talets Sverige.

 

Jag samverkar flitigt med media med historiskt berättande och expertis, från radio och dagspress via SVT och TV4 till brittiska BBC.

 

Jag undervisar på alla akademiska nivåer och bedriver en bred pedagogisk verksamhet – från A-kurs till forskarutbildningskurser, från salsföreläsningar till arbetande seminarier om forskningsprocess och vetenskapligt hantverk, från kursutveckling till pedagogiskt ledarskap på fakultetsnivå. Jag har på senare år arbetat särskilt intensivt på masternivå, där jag är programansvarig för det internationella masterprogrammet Early Modern Studies vid Historiska institutionen, och forskningsledare för forskningsnoden Early Modern Cultural History (som för närvarande samlar ett 30-tal masterstudenter och doktorander från ämnena historia, konstvetenskap, textilvetenskap och musikvetenskap). Jag tilldelades Uppsala universitets pedagogiska pris för framstående lärargärning år 2007, och sitter sedan 2010 själv i beredningsgruppen för nämnda pris.

 

Jag är medlem i mentorskollegiet. Mina undervisningserfarenheter är breda, såväl ifråga om nivåer som undervisningsformer. Syftet med mitt mentorskap är att jag, som erfaren lärare, skall spegla mina mindre erfarna kollegors undervisningsarbete och därmed bidra till att medvetandegöra problem och möjligheter i den pedagogiska situationen för dem. Medlet för detta är samtal – före undervisningstillfället angående syftet med detsamma och medlen därtill, och efter undervisningstillfället för att samla upp och tillsammans utvärdera arbetet. Jag ger även mentorshandledning på engelska.

 


Historiska institutionen | Thunbergsvägen 3A | Box 628, 751 26 Uppsala | telefon 018 471 1526 | fax 018 471 1528 | e-post info at hist.uu.se

Logga in