Stadgar

Syfte
Doktorandföreningens syfte är att representera doktoranderna vid Historiska institutionen i Uppsala och främja deras intressen.

Medlemskap
Medlemmar i föreningen är samtliga registrerade doktorander vid Historiska institutionen i Uppsala. Medlemskap upphör om doktoranden skriftligt begär utträde.

Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmöte skall hållas varje år i maj månad. Årsmötet skall behandla verksamhetsberättelse och bokslut för verksamhetsåret. Vid detta möte skall ske val av:

  •  Styrelse (antalet ledamöter bestäms av årsmötet, men måste uppgå till minst tre, varav en ordförande, en kassör och en sekreterare)
  • Valberedning (minst två ledamöter, varav ingen ingår i styrelsen)
  • Ordinarie representanter till institutionens kollegium och styrelse
  • Suppleanter till institutionens kollegium och styrelse, vilka inträder i den ordning de väljs på årsmötet
  • Representanter till övriga organ, i vilka Historiska institutionens doktorander är representerade
  • Suppleanter till övriga organ, i vilka Historiska institutionens doktorander är representerade, vilka inträder i den ordning de väljs på årsmötet

Personlig kallelse till årsmötet skall utgå minst två veckor före mötet. Om 2/3 av föreningens medlemmar så kräver, skall styrelsen inkalla till extra årsmöte.

Om vald ledamot lämnar sitt uppdrag kan fyllnadsval göras vid medlemsmöte.

Föreningsmöten
Utöver årsmötet skall minst ett föreningsmöte hållas varje år. I övrigt kan styrelsen kalla till föreningsmöte. Personlig kallelse till föreningsmöte skall utgå minst en vecka före mötet. Om ½ av föreningens medlemmar så kräver, skall styrelsen kalla till föreningsmöte.

Styrelsemöten
Styrelsen sammanträder när den anser att behov är påkallat. För att styrelsen skall vara beslutsmässig krävs att minst hälften av styrelsemedlemmarna skall vara församlade och att kallelsen utgått en vecka före sammanträdesdatum.

Ändring av stadgar samt upplösning av föreningen
Ändring av stadgar, liksom upplösning av föreningen, görs genom beslut av två på varandra följande föreningsmöten, varav det ena måste vara årsmöte. För att upplösa föreningen krävs kvalificerad majoritet, det vill säga minst 2/3 majoritet vid båda mötena.

Antagna vid Doktorandföreningens årsmöte den 24 maj 2004.


doktorandföreningens styrelse
ordförande Francisca Hoyer
sekreterare Jezzica Israelsson
kassör Åsa Olovsson

postadress
Historiska institutionen
Thunbergsvägen 3A
Box 628
SE-751 26 Uppsala
Sweden

kontaktperson Francisca Hoyer
018 471 1532
francisca.hoyer@hist.uu.se
fax 018 471 1528

 


Historiska institutionen | Thunbergsvägen 3A | Box 628, 751 26 Uppsala | telefon 018 471 1526 | fax 018 471 1528 | e-post info at hist.uu.se

Logga in