Stadgar för Historiska Föreningen i Uppsala

 § 1 Historiska föreningen har till syfte att genom sin verksamhet bidraga till att skapa intresse och goda förutsättningar för historiska studier och vetenskaplig historisk forskning.

§ 2 Föreningen sammanträder minst tre gånger per år. Första sammanträdet under vårterminen skall vara föreningens årsmöte. Tiden mellan två årsmöten är föreningens verksamhetsår.

§ 3 Medlemskap i föreningen vinnes genom anmälan till skattmästaren eller sekreteraren.

§ 4 Medlem av föreningen erlägger en årsavgift vars storlek fastställes vid årsmöte.

§ 5 Utträde ur föreningen anmäles till skattmästaren eller sekreteraren. Den som under mer än ett år underlåtit att betala den av föreningen fastställda årsavgiften anses ha utträtt ur föreningen.

§ 6 Föreningens verksamhet ledes av styrelsen. Styrelseposter är ordförande, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare, skattmästare, vice skattmästare, klubbmästare samt övriga ledamöter. Styrelsen väljes vid årsmötet. Ordförande väljes för en tid av två verksamhetsår. Övriga styrelsemedlemmar väljes för en tid av ett verksamhetsår. Vidare utses vid årsmötet två revisorer jämte suppleanter att granska styrelsens förvaltning under verksamhetsåret och kalenderårets räkenskaper. Vid årsmötet utses även valberedningen för nästkommande verksamhetsår, bestående av tre personer varav en skall utses till sammankallande. Valberedningen föreslås och väljes bland föreningens vid årsmötet närvarande medlemmar. Samtliga val liksom alla föreningens beslut sker med enkel majoritet.

§ 7 Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott bestående av två medlemmar förutom ordföranden och sekreteraren.

§ 8 Ordföranden åligger att utåt företräda föreningen och att leda föreningens och styrelsens förhandlingar. Ordföranden äger utslagsröst vid lika röstetal i alla frågor.

§ 9 Sekreteraren åligger att föra föreningens protokoll och ansvara för förvarandet av föreningens handlingar, att ansvara för information om föreningens verksamhet, att kalla medlemmarna till och ombesörja lokal för föreningens sammanträden, att i övrigt, jämte skattmästaren och klubbmästaren, handha de uppgifter som kan bli aktuella med anledning av styrelsens och arbetsutskottets beslut.

§ 10 Skattmästaren åligger att föra föreningens räkenskaper och förvalta föreningens ekonomiska tillgångar, att föra föreningens medlemsförteckning och inkräva medlemsavgifterna, att i övrigt, jämte sekreteraren och klubbmästaren, handha de uppgifter som kan bli aktuella med anledning av styrelsens och arbetsutskottets beslut.

§ 11 Klubbmästaren åligger att anordna de samkväm och festligheter som kan förekomma i samband med föreningens verksamhet, att i övrigt, jämte sekreteraren och skattmästaren, handha de uppgifter som kan bli aktuella med anledning av styrelsens och arbetsutskottets beslut.

§ 12 Arbetsutskottet åligger att efter av styrelsen givna riktlinjer i detalj planera och utforma föreningens verksamhet.

§ 13 Revisorerna åligger att vid årsmötet, innan val av styrelse och nya revisorer sker, framlägga sin revisionsberättelse.

§ 14 Förändring av dessa stadgar får ej antagas förrän vid sammanträdet näst efter det den blivit föreslagen.

Stadgarna reviderades den 17 december 2010.
 

 


Historiska institutionen | Thunbergsvägen 3A | Box 628, 751 26 Uppsala | telefon 018 471 1526 | fax 018 471 1528 | e-post info at hist.uu.se

Logga in