Styrelse, kollegium och arbetsgrupper

 

Styrelsemöten vt 2017
15 februari 2017
5 april 2017

17 maj 2017 kl 9.30
Institutionen leds av en prefekt och av en institutionsstyrelse med valda företrädare för anställda och studenter. Prefekten är styrelsens ordförande. Institutionsstyrelsen är institutionens beslutsfattande organ och har ett övergripande ansvar för policyfrågor och för beslut om budget och bokslut.

Ledamöter och personliga suppleanter i institutionsstyrelsen
studeranderepresentanter, grundutbildning:
ordinarie: vakant, suppleant: vakant

studeranderepresentanter, avancerad nivå:
ordinarie: vakant , suppleant: vakant

studeranderepresentanter, forskarutbildning:
ordinarie: Francisca Hoyer, suppleant: Jezzica Israelsson

lärare/forskare
ordinarie: vakant, suppleant: Karin Hassan Jansson
ordinarie: Mikael Byström, suppleant: Dag Lindström
ordinarie: Michael Scholz, suppleant: Tomislav Dulic
ordinarie: Margaret Hunt, suppleant: Rosemarie Fiebranz

administrativ personal:
ordinarie: Elisabeth Brandberg, suppleant: Lovisa Svantesson

ordförande/prefekt:
Erik Lindberg, suppleant/stf prefekt: Karin Hassan Jansson

Arbetsgruppen för forskarutbildning/forskarskolan Stockholm-Uppsala
Tobias Larsson
Margaret Hunt
Jan Lindegren
Dag Lindström, ordförande
Maria Ågren

Arbetsgruppen för lika villkor
Francisca Hoyer
Rosemarie Fiebranz
Cornelia Hilton
vakant (student)
Dag Lindström
Jonas Lindström
Ida Ohlsson Al Fakir, ordförande
Moa Sjödahl

Arbetsgruppen för samverkan med samhället
se sidan Media & samverkan

Arbetsmiljögrupp
Vakant
Gustaf Johansson
Erik Lindberg, ordförande
Erika Sandström
Olof Simonsson
Vakant

Doktorandföreningens styrelse
Francisca Hoyer, ordförande
Jezzica Israelsson, sekreterare
Åsa Olovsson, kassör

Studentrepresentanter från grund- och avancerad nivå träffar studierektorer på grund- och avancerad nivå och prefekten på Historiska institutionen, en gång varje termin. Det kallas studeranderådet och har som syfte att ge studenterna en möjlighet att öppet och förutsättningslöst diskutera sina kurser och sin studiesituation med företrädare för institutionens ledning

bild

 


Historiska institutionen | Thunbergsvägen 3A | Box 628, 751 26 Uppsala | telefon 018 471 1526 | fax 018 471 1528 | e-post info at hist.uu.se

Logga in