Historikerprogrammet

Historikerprogrammet är ett kandidatprogram, 180 högskolepoäng.

Historikerprogrammet vänder sig till dig som vill förstå såväl det förflutna som samtiden. Historiska perspektiv ger bland annat möjlighet att analysera uppkomsten och utvecklingen av sådant vi idag tar för givet, och att förstå attityder och kulturer som skiljer sig från dagens. Genom utbildningen får du en bred uppsättning verktyg för att undersöka samhällsfenomen av de mest skilda slag.

Historikerprogrammet är treårigt och leder fram till en kandidatexamen. Tre olika ämnen samverkar: Ekonomisk historia, Historia och Idé- och lärdomshistoria. Programmet har två terminers studier då de tre ämnena integreras och alltså förenar de olika sätten att studera historia. I övrigt finns stor valfrihet vad gäller ämnen, kurser, praktik och utlandsstudier.
Termin 1: Introduktionskurs: Frågor till det förflutna (30 hp)
Termin 2: B-kurs i ett av de tre historieämnen (30 hp)
Termin 3: B-kurs i ett annat av de tre historieämnen (30 hp)
Termin 4: Valfria kurser, utlandsstudier och/eller praktik (30 hp)
Termin 5: Historia i praktiken eller valfria kurser (30 hp)
Termin 6: Examenstermin (C-kurs) i något av historieämnena (30 hp)

Fördelar med programmet

  • Det enda i sitt slag i landet, då tre ämnen och två fakulteter samarbetar. Detta ger unika fördelar vad gäller bredd, integrerad undervisning, lärarkompetens.
  • Studieintensiv och snabb väg till högre studier genom att introduktionsterminen ger behörighet till B-kurs i alla tre ämnena.
  • Historia i praktiken: Särskilda färdighetskurser för högre studier, arbetsliv och samhällsengagemang.
  • Platsgaranti på kurser i de tre historieämnena.
  • Goda praktikmöjligheter.
  • Utlandsstudier. Vi har avtal med 40 universitet i Europa och ett i USA.


Om studierna
Historia innebär studier av hur människor och samhällen har förändrats över tid. Genom att studera bakgrunder, orsaker och effekter av dessa förändringar såväl lokalt, regionalt som globalt får du perspektiv på ekonomiska, politiska och sociala system. Även kultur, ideologi och vetenskap analyseras i sina historiska sammanhang. Stor vikt läggs på förklaringar av historiska processer, samt hur uppdelningar av människor i sociala klasser, kön och andra grupper skapats och omskapats genom tiderna. Studierna ger möjligheter att historisera nuet, dvs. förstå samtiden som del av pågående processer. Genom ämnesstudierna utvecklas också en rad färdigheter av betydelse för historikeryrken och för arbetslivet i allmänhet. Du får en bred uppsättning effektiva verktyg för att undersöka olika samhällsfenomen; t.ex. källkritik, textanalys och förmågan att systematiskt undersöka stora och komplexa material. Historiska perspektiv hjälper oss att se, förstå och förklara förändring, vilket är viktigt för både yrkesliv och samhällengagemang.

Mer information på Studentportalen.

Efter utbildningen
Arbetsmarknaden efter detta program är både bred och varierad. Den kunskapsproducerande sektorn utanför högskolevärlden är en växande och högst relevant arbetsmarknad för historiker. Här ryms exempelvis fristående organisationer, myndigheter, intresseorganisationer och konsultföretag. Inom programmet finns det åtskilliga möjligheter för studenterna att profilera sig mot ett visst intresseområde genom valet av ämneskombinationer, uppsatsarbeten och färdighetskurser. Du får genom utbildningen en särskild kompetens i att utreda både stora och olikartade material, liksom i att analysera förändringsprocesser. Detta ger bland annat en god grund för ett yrkesliv som utredare och liknande uppgifter inom myndigheter, organisationer och företag. Utbildningen är vidare en utomordentlig grund för en rad påbyggnadsprogram, exempelvis inriktade mot arbete inom förvaltning, undervisning, journalistik och medier, arkiv eller bibliotek. Dessutom kommer denna grundutbildning att vara en bra förberedelse för dig som vill fortsätta med ett mastersprogram i ämnet liksom för dem som sedan vill fortsätta med en forskarutbildning.

 

Länk till utbildningsplan och anmälan.


programansvarig Rosemarie Fiebranz
018-471 1555
rosemarie.fiebranz@hist.uu.se

ansvarig för introduktionsterminen
Mats Persson
018-471 7949
mats.persson@idehist.uu.selänkar till institutionerna

Ekonomisk-historiska

Historiska

Idé- och lärdomshistoria

 


Historiska institutionen | Thunbergsvägen 3A | Box 628, 751 26 Uppsala | telefon 018 471 1526 | fax 018 471 1528 | e-post info at hist.uu.se

Logga in