Lathund för uppsatshandledare, uppsatsstudenter och seminarieledare

Lathund för uppsatshandledare, uppsatsstudenter och seminarieledare
Vissa krav gäller uppsatserna på alla nivåer. De ska vara självständiga arbeten som utgår från en vetenskapligt motiverad fråga och resultera i ny kunskap.

För alla uppsatser anges här ett sidantal, men det är en rekommendation – kvalitet är alltid viktigare än kvantitet.

Handledaren ska vara studenten behjälplig i uppsatsarbetet och vara medveten om de krav som gäller för olika nivåer. Ansvaret för uppsatsens kvalitet åvilar naturligtvis studenten. Handledaren förväntas läsa igenom studentens alster under uppsatsarbetets gång och fungera som ett bollplank för studenten. Viktigt är att utifrån den egna erfarenheten som forskare förmedla kunskap om hur forskningsprocessen går till.

Handledaren ska inte korrekturrätta uppsatsen. Finns stora språkliga brister bör man istället hänvisa till ”Språkverkstaden” (en resurs där studenter kan få kostnadsfri rådgivning med disposition, struktur och textbindning, tel. 018 - 471 69 71, e-post sprakverkstaden@svc.uu.se).

På samtliga nivåer granskas uppsatserna via Urkund. Alla seminarieledare ska ha en adress på Urkund som lämnas ut till studenterna. Innan uppsatsen ventileras skickas den som fil av studenten till denna adress och seminarieledaren får sedan en rapport från Urkund där det framgår om texten innehåller några plagiat.

Studenten ansvarar på alla nivåer för att uppsatsen kopieras upp i lämpligt antal inför ventileringen samt för att efter omskrivningen lämna in två omskrivna exemplar av uppsatsen för arkivering. Betyget på uppsatskursen rapporteras in först när arkivexemplaren lämnats in. På c- och magisternivå kan det också bli aktuellt med publicering/arkivering elektroniskt i sökningsbara databaser administrerade av universitetsbiblioteket.

Uppsatsprogression
B-nivå
Syftet med b-uppsatsen är att studenten (ofta för första gången) ska formulera en vetenskapligt motiverad fråga, genomföra en systematisk undersökning av primärkällor och dra slutsatser av undersökningen samt värdera slutsatserna i förhållande till tidigare forskning.

Uppsatsens omfång ska vara cirka 15 sidor.

Att frågan är vetenskapligt motiverad innebär på denna nivå att den sätts in i ett vetenskapligt sammanhang utifrån tidigare forskning, men inga krav ställs på att detta sammanhang är fullständigt eller att någon omfattande litteratur läses in.
Det centrala är istället att undersökningen bygger på ett empiriskt material, att valet av material, och urval i materialet, motiveras med utgångspunkt i frågan och att källkritiska aspekter tas upp.

Studenten ska också välja, motivera och presentera en fungerande metod.

På B-nivå tränas formalia – noter, litteraturlista, källförteckning etc. – aktivt och här kan studenterna behöva hjälp av sina handledare. På c- och magisternivå räknar man sedan med att studenterna kan detta.
B-uppsatserna ventileras i b-uppsatsgrupper för seminarieledaren, varje uppsats ventileras i cirka 45 minuter.

C-nivå
På c-uppsatsen ställs högre krav på att studien placeras in i ett vetenskapligt sammanhang och att studenten läser och förhåller sig till de mest centrala svenska och engelskspråkiga verken inom området. Högre krav än på b-nivån ställs på forskningsläge där uppsatsens fråga ska utgöra utgångspunkt för behandlingen av tidigare forskning inom området.

Uppsatsens omfång ska vara cirka 30 sidor.

På C-nivå ska studenterna visa teoretisk medvetenhet. Det är bra om frågan kan motiveras teoretiskt och om en hypotes formuleras.

Kraven ökar vad gäller motivering av materialval och urval, källkritisk medvetenhet samt att metoden diskuteras och motiveras utifrån frågan och materialet. Likaså ökar kraven i förhållande till b-uppsatsen på att studenten ska kunna dra rimliga slutsatser av sin undersökning samt sätta in den i ett teoretiskt och forskningsmässigt sammanhang.

C-uppsatserna ventileras i c-uppsatsgrupperna för seminarieledaren, varje uppsats ägnas 60 minuter.


Ventilering och bedömning
Studenterna opponerar vanligen på varandras arbeten på grundnivå (b- och c-uppsatser).

Betyg på uppsatskursen sätts av examinator (seminarieledaren) och förutom uppsatsen ingår studentens insatser vid seminarier (metodövningar och ventileringar) och, i förekommande fall, opposition i bedömningen. Det är önskvärt att examinator diskuterar betygssättningen med handledaren, inte minst för att seminarieledaren ska få en uppfattning om studentens självständighet.

Vid bedömningen av uppsatserna ska kvaliteten på uppsatsen värderas i förhållande till de krav som gäller på respektive nivå. Hänsyn tas också till uppsatsämnets svårighetsgrad. På b-nivå måste uppsatsen ha lämnats in vid angiven tid för att kunna få betyget väl godkänd (A eller B).

Betyget ska motiveras, gärna i form av bedömningsprotokoll för respektive nivå. (Se bedömningsprotokoll, webbadress).

Efter ventileringen skall formalia- och korrekturfel åtgärdas inom några dagar. Ett exemplar av den korrigerade uppsatsen lämnas till läraren för arkivering.

Rutiner mellan handledare, seminarieledare och student
Varje student har rätt till ett visst antal handledningstimmar, beroende på vilken nivå uppsatsen är på.
Seminarieledaren informerar studenterna om vad han/hon har rätt att förvänta sig av handledaren.

Seminarieledaren försöker vid kursstarten hitta lämpliga handledare vid institutionen, eller om resurser saknas vid institutionen, utanför denna. Den presumtiva handledaren ska först tillfrågas av seminarieledaren, som sedan – om svaret är positivt – talar om för studenterna vem som ska handleda och hur de kommer i kontakt med henne/honom.

Om studenten inte är nöjd med sin handledning ska han/hon i första hand vända sig till seminarieledaren för byte av handledare. Om studenten själv har hittat och vidtalat någon annan person som handledare, måste både seminarieledaren och den tidigare handledaren informeras.

Studenten förutsätts inledningsvis att ta kontakt med sin handledare och att under uppsatsarbetet kontinuerligt ha kontakt med sin handledare. Handledare antas inte ”jaga” de studenter de handleder utan ansvaret för att hålla kontakten åvilar studenten.

Handledare och examinator ska inte vara samma person. Om seminarieledaren handleder studenter i den egna gruppen ska sådana studenters uppsatser ventileras vid seminarium lett av en annan seminarieledare som då blir examinator. Detta krav gäller inte på b-nivå, även om man även där kan försöka undvika att handledare och examinator är samma person.

Huvudansvaret för att avråda studenter från att ventilera uppsatser som inte alls håller måttet, vilar på seminarieledaren, men en dialog om arbetet mellan handledare och seminarieledare är önskvärd. I vissa begränsade fall kan en ofärdig uppsats få ventileras, exempelvis om man kan förvänta sig att seminariebehandling kan hjälpa studenten att bli klar med uppsatsen. (För att seminarieledaren ska kunna avgöra om en uppsats kommer att bli så bra att den kan ventileras kan seminarieledaren begära in den text som studenten har producerat fram till veckan före inlämningen och utifrån det underlaget besluta om ventilering ska ske eller ej.) Handledaren kan lämpligen sätta en gräns för sin handledning till cirka en vecka före inlämningsdatum.

Handledning ges under den tid uppsatskursen pågår.

Samarbete och samordning
På alla nivåer ska de undervisande lärarna (seminarieledarna) tillsammans med studierektor träffas vid minst två tillfällen under terminen, en gång innan kursen startar (planeringsmöte) och en gång när den har avslutats (utvärderingsmöte).

Vid utvärderingsmötet ska sammanställningar av studenternas utvärderingar tas upp och eventuella förändringar av kursens innehåll eller upplägg i enlighet med studenternas synpunkter diskuteras. Det är också önskvärt att de undervisande lärarna får möjlighet att, på mer eller mindre formaliserat sätt, utvärdera kursen och utifrån de samlade erfarenheterna diskutera eventuella förändringar.

Det vilar på seminarieledaren att vidarebefordra de synpunkter som kommit fram i utvärderingarna gällande individuell handledning till berörda handledare.

Arvodering
Alla doktorander, lärare och forskare förväntas handleda och ersättning utgår i form av arvode för dem som inte har handledning i sin tjänst. Ingen ska handleda fler än fem studenter per termin. Undantag från denna regel görs för seminarieledare på b-uppsatskurserna.
Handledningen ersätts enligt följande:
B-uppsats: 1,5 lh
C-uppsats: 3 lh
Uppsats på avancerad nivå för lärare, 22,5 hp: 4 lh


Vid terminsslut meddelar seminarieledaren ekonomiansvarig vilka handledare som fullgjort sitt uppdrag (namn på handledare, student och ventileringsdatum) så att arvode kan betalas ut.

Uppdaterad oktober 2013/KHJ

 


Historiska institutionen | Thunbergsvägen 3A | Box 628, 751 26 Uppsala | telefon 018-471 1526 | fax 018-471 1528 | e-post info at hist.uu.se

Logga in