Department of History

Teoritillämpning i historisk forskning. En nätbaserad doktorandkurs i historia - ht 2018

Målsättning
Syftet med kursen är utveckla doktorandernas förmåga att aktivt tillämpa teori i konkret forskningsarbete. Kursen ska hjälpa dem att reflektera över och hantera olika teoretiska problem, ofta sammanlänkade med metodval, som de ställs inför i det egna avhandlingsarbetet. Genom att konfronteras med andra doktoranders frågeställningar och teoretiska ansatser kommer doktoranderna även att vidga sin forskningskompetens och sin historiska allmänbildning. Kursen för samman doktorander och lärare från olika forskarutbildningsmiljöer och skapar därmed goda förutsättningar för en fruktbar dialog mellan miljöer och personer med olika inriktningar. Därmed exponeras doktoranderna för en mångfald av synsätt, vilket gör att teoretisk och geografisk provinsialism motarbetas.
Kursen bidrar till att uppfylla följande examensmål i Högskoleförordningen:
 • visa förmåga till vetenskaplig analys och syntes samt till självständig kritisk granskning och bedömning av komplexa företeelser och frågeställningar
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder bedriva forskning inom givna tidsramar och att granska och värdera forskning
Lärandemål
Efter avslutad kurs förväntas kursdeltagaren kunna:
 1. Redogöra för skillnaden mellan olika betydelser som läggs in i ordet ”teori”
 2. Applicera minst två olika teoretiska synsätt på det egna avhandlingsämnet samt förstå och värdera konsekvenserna av dessa val, bland annat vad gäller val av metod och källor
 3. Ha tillägnat sig en strategi för att bedöma fruktbarheten i olika teoretiska angreppssätt
Målgrupp
Kursen riktar sig till doktorander tidigt i utbildningen som har kommit igång med sitt avhandlingsarbete och börjat reflektera över hur de ska närma sig och använda sitt material.

Anmälan
Doktorand som önskar delta i kursen ska senast 15 augusti 2018 anmäla sig till Hossein.Sheiban (Hossein.Sheiban@historia.su.se ). 

Antal deltagare
Maximalt 18 doktorander kan delta i kursen. Under internaten finns det möjlighet att övernatta på AkademiHotellet.

Ekonomiska förutsättningar
Kursen har utvecklats som ett samarbetsprojekt mellan svenskspråkiga forskarutbildningar i Sverige och Finland och administreras för närvarande av Historiska institutionen i Uppsala. De båda kursinternaten äger rum på AkademiHotellet i Uppsala. Doktorander som inte är antagna vid Historiska institutionen i Uppsala eller Historiska institutionen i Stockholm måste ha ingått en överenskommelse med den egna institutionen om att den finansierar doktorandens deltagande i kursen. Kostnaden är 8500 kronor för doktorand som inte är antagen i Stockholm eller Uppsala.

Lärare
Ansvariga för kursen är Maria Ågren, Historiska institutionen, Uppsala universitet (Maria.Agren@hist.uu.se) och Hossein Sheiban, Historiska institutionen, Stockholms universitet (Hossein.Sheiban@historia.su.se). 

Kursdatum: Meddelas senare.

Uppläggning
Kursen utgår från doktorandernas egna avhandlingsarbeten. Deltagarna läser under kursens gång också ett antal översiktsarbeten och artiklar om historisk teori och dess praktiska tillämpning. Litteraturen ska fungera som en gemensam referensram i diskussionerna. Inför det första internatet ska deltagarna presentera korta redogörelser för den egna forskningen med fokus på teoretiska överväganden samt hur dessa hänger ihop med metodval och praktiskt genomförande. Dessa självreflektioner diskuteras under det inledande internatet. Därefter ska doktoranderna skriva dels en fördjupning av ett specifikt problem i det egna avhandlingsarbetet, dels presentera ett ”omtänk” där ett nytt teoretiskt perspektiv prövas på det egna arbetet. Dessa texter kommer att diskuteras i nätseminarier. En annan övning problematiserar avhandlingens disposition. Vid internaten kommer två gäster att tala om sina erfarenheter av att arbeta med teoretiska perspektiv i historisk forskning.

Examination
Kursdeltagarna examineras genom inlämnade pm, andra skriftliga uppgifter samt aktivt deltagande vid internat och i nätdiskussioner. Alla schemalagda moment är obligatoriska och frånvaro måste kompenseras med omfattande restuppgifter.

Poäng
Kursen ger 7,5 hp i utbildning på forskarnivå. Doktorand, som inte tillhör Stockholm-Uppsala forskarskola i historia, måste i förväg har klargjort med heminstitution och handledare att kursen kan tillgodoräknas i deras utbildning.

Kurslitteratur
Kursen bygger huvudsakligen på material som produceras av deltagarna under kursens gång. Kurslitteraturen, som förtecknas nedan, ska främst användas som en inspirationskälla och gemensam referensram i diskussionerna. Någon ytterligare text kan tillkomma.

Översiktsarbeten
 • Fulbrook, Mary, Historical Theory, London & New York 2002
 • Sewell, Jr. William H., Logics of History: Social Theory and Social Transformation, Chicago 2005, särskilt kapitel 1-5 samt 10
Artiklar
 • Alapuro, Risto, “Revisiting microhistory from the perspective of comparisons”, ingår i Fellman, Susanna & Marjatta Rahikainen (eds.), Historical Knowledge: In Quest of Theory, Method and Evidence, Cambridge Scholars Publishing 2012
 • Ginzburg, Carlo, “Our words, and theirs: A reflection on the historian’s craft, today”, ingår i Fellman, Susanna & Marjatta Rahikainen (eds.), Historical Knowledge: In Quest of Theory, Method and Evidence, Cambridge Scholars Publishing 2012
 • Åmark, Klas, “Teoriernas intåg i svensk historieforskning”, ingår i Artéus, Gunnar & Klas Åmark (red.), Historieskrivningen i Sverige, Studentlitteratur 2012
 • Österberg, Eva, “Kultur, genus och samtiden”, ingår i Artéus, Gunnar & Klas Åmark (red.), Historieskrivningen i Sverige, Studentlitteratur 2012
Avhandling
 • Malmer, Elin, Hemmet vid nationens skola: väckelsekristendom, värnplikt och soldatmission, ca 1900-1920, Stockholms universitet 2013