Institutionsstyrelsen

Institutionen leds av en prefekt och av en institutionsstyrelse med valda företrädare för anställda och studenter. Prefekten är styrelsens ordförande. Institutionsstyrelsen är institutionens beslutsfattande organ och har ett övergripande ansvar för policyfrågor och för beslut om budget och bokslut.

Prefekt
Erik Lindberg

Ställföreträdande prefekt
Karin Hassan Jansson

Ledamöter och personliga suppleanter

Studeranderepresentanter, grundutbildning:
Isabelle Lanfelt (ordinarie)
vakant (suppleant)

Studeranderepresentanter, avancerad nivå:
vakant (ordinarie)
vakant (suppleant)

Studeranderepresentanter, forskarutbildning:
Jezzica Israelsson (ordinarie)
Eric Bergelin (suppleant)

Lärare och forskare (ordinarie)
Lars M Andersson
Erika Sandström
Janne Holmén
Tomislav Dulic

Lärare och forskare (suppleanter)
Jonas Lindström
Patrik Winton
Henrik Ågren
Michael Scholz

Administrativ personal:
Sandra Olsson (ordinarie)
Lovisa Svantesson (suppleant)

Arbetsgrupper vid Historiska institutionen

Arbetsgruppen för forskarutbildning/forskarskolan Stockholm-Uppsala

Tobias Larsson
Margaret Hunt
Dag Lindström
Maria Ågren, ordförande

Arbetsgruppen för lika villkor

Francisca Hoyer (doktorand)
Rosemarie Fiebranz
Daniela Rajaniemi (student)
Dag Lindström
Jonas Lindström
Ida Ohlsson Al Fakir, ordförande
Moa Sjödahl

Arbetsmiljögrupp

Vakant
Gustaf Johansson
Erik Lindberg, ordförande
Erika Sandström
Olof Simonsson

Studeranderådet

Studentrepresentanter från grund- och avancerad nivå träffar studierektorer på grund- och avancerad nivå och prefekten på Historiska institutionen, en gång varje termin. Syftet är att ge studenterna en möjlighet att öppet och förutsättningslöst diskutera sina kurser och sin studiesituation med företrädare för institutionens ledning