Forskarskola i historia

De historiska institutionerna vid Stockholms och Uppsala universitet inledde 2008 ett samarbete kring utbildning på forskarnivå. Samarbetet bygger på ett samordnat kursutbud, gemensamma doktoranddagar/doktorandinternat, utbyte av handledartjänster samt samordnat antagningsförfarande.

I det samordnade kursutbudet ingår följande kurser:

Introduktionskurs 4,5 hp

Denna kurs avser att ge en allmän introduktion till utbildningen på forskarnivå. Kursen ges tidigt varje år och undervisningen delas mellan de Historiska institutionerna i Stockholm och Uppsala.

"/utbildning/forskarutbildning-/forskarskola-i-historia/teoritillampning-kursinformation/">Teoritillämpning i historisk forskning - Kursinformation

Historisk teori och historiska klassiker 7,5 hp

Denna kurs är inriktad på att ge fördjupad insikt i historieämnets empiriska och teoretiska utveckling sedan 1800-talet och fram till idag. Kursen ges en gång per läsår av Historiska institutionen i Uppsala.

Kvalitativa och kvantitativa metoder 7,5 hp

Denna kurs ger insikter i kvalitativa och kvantitativa metoder. Kursen bör genomgås i början av studierna. Kursen ges varje hösttermin av Historiska institutionen i Stockholm.

Writing Academic English

"644530&languageId=3&assetKey="644530&languageId=3&assetKey=writing-academic-history-schema-ht-2019