Doctoral Students Associations

Doctoral Student Association's purpose is to represent graduate students at the Department of History at Uppsala and promote their interests. We do this by representing students in the Department Board and the other working groups that are at the department. The Board includes one graduate student representative and one deputy.

 For those thinking of applying for PhD position with scholarship funding are aspects that may be important to consider. If you wonder about what might be important to consider, please get in touch with graduate student association.

Doctoral Students Association Board

Chairman Aske Stick
Secretary Mimmi Cambladh
Cashier Christian Hohenthal


Contact

Aske Stick
aske.stick@hist.uu.se

Doktorandföreningens stadgar

Syfte

Doktorandföreningens syfte är att representera doktoranderna vid Historiska institutionen i Uppsala och främja deras intressen.

Medlemskap

Medlemmar i föreningen är samtliga registrerade doktorander vid Historiska institutionen i Uppsala. Medlemskap upphör om doktoranden skriftligt begär utträde.

Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmöte skall hållas varje år i maj månad. Årsmötet skall behandla verksamhetsberättelse och bokslut för verksamhetsåret. Vid detta möte skall ske val av:
  • Styrelse (antalet ledamöter bestäms av årsmötet, men måste uppgå till minst tre, varav en ordförande, en kassör och en sekreterare)
  • Valberedning (minst två ledamöter, varav ingen ingår i styrelsen)
  • Ordinarie representanter till institutionens kollegium och styrelse
  • Suppleanter till institutionens kollegium och styrelse, vilka inträder i den ordning de väljs på årsmötet
  • Representanter till övriga organ, i vilka Historiska institutionens doktorander är representerade
  • Suppleanter till övriga organ, i vilka Historiska institutionens doktorander är representerade, vilka inträder i den ordning de väljs på årsmötet
Personlig kallelse till årsmötet skall utgå minst två veckor före mötet. Om 2/3 av föreningens medlemmar så kräver, skall styrelsen inkalla till extra årsmöte.
Om vald ledamot lämnar sitt uppdrag kan fyllnadsval göras vid medlemsmöte.

Föreningsmöten

Utöver årsmötet skall minst ett föreningsmöte hållas varje år. I övrigt kan styrelsen kalla till föreningsmöte. Personlig kallelse till föreningsmöte skall utgå minst en vecka före mötet. Om ½ av föreningens medlemmar så kräver, skall styrelsen kalla till föreningsmöte.

Styrelsemöten

Styrelsen sammanträder när den anser att behov är påkallat. För att styrelsen skall vara beslutsmässig krävs att minst hälften av styrelsemedlemmarna skall vara församlade och att kallelsen utgått en vecka före sammanträdesdatum.

Ändring av stadgar samt upplösning av föreningen 

Ändring av stadgar, liksom upplösning av föreningen, görs genom beslut av två på varandra följande föreningsmöten, varav det ena måste vara årsmöte. För att upplösa föreningen krävs kvalificerad majoritet, det vill säga minst 2/3 majoritet vid båda mötena.

Antagna vid Doktorandföreningens årsmöte den 24 maj 2004.

Last modified: 2022-10-06