GaW-seminarium: Digitalisering och forskning i tidigmoderna källor

Jacob Orrje (UU) och forskargruppen bakom projektet ”Den tidigmoderna bergsvetenskapens geografier. En digital historia över Bergskollegiums utländska studieresor 1691–1826” presenterar erfarenheter av sitt arbete med att jobba med digitala metoder så som Handwritten text recognition (HTR) och OCR.

Seminariet utgår från en muntlig presentation.