Institutionsstyrelsen

Institutionen leds av en prefekt och av en institutionsstyrelse med valda företrädare för anställda och studenter. Prefekten är styrelsens ordförande. Institutionsstyrelsen är institutionens beslutsfattande organ och har ett övergripande ansvar för policyfrågor och för beslut om budget och bokslut.

Prefekt
Dag Lindström, fr.o.m 1 juli 2023

Biträdande prefekt
Karin Hassan Jansson

Ledamöter och personliga suppleanter

Studeranderepresentanter, grundutbildning:
vakant (ordinarie)
vakant (suppleant)

Studeranderepresentanter, avancerad nivå:
vakant (ordinarie)
vakant (suppleant)

Studeranderepresentanter, forskarutbildning:
Aske Stick (ordinarie)
Mimmi Cambladh (suppleant)

Lärare och forskare (ordinarie)
Susanna Erlandsson
Roland Kostić
Jonas Lindström
Linda Qviström

Lärare och forskare (suppleanter)
Henrik Ågren
Tomislav Dulić
Mikael Alm
Olov Simonsson

Administrativ personal:
Moa Sjödahl (ordinarie)
Lovisa Åkerlind (suppleant)

Arbetsgrupper vid Historiska institutionen

Arbetsgruppen för forskarutbildning/forskarskolan Stockholm-Uppsala

Eric Bergelin, Aske Stick
Margaret Hunt
Dag Lindström
Maria Ågren, ordförande

Arbetsgruppen för lika villkor och arbetsmiljö

Mikael Byström, lika villkorsombud
Björn Furuhagen, skyddsombud
Jenny Grandin
Olov Simonsson
Moa Sjödahl
Ida Skeppström
 

Studeranderådet

Studentrepresentanter från grund- och avancerad nivå träffar studierektorer på grund- och avancerad nivå och prefekten på Historiska institutionen, en gång varje termin. Syftet är att ge studenterna en möjlighet att öppet och förutsättningslöst diskutera sina kurser och sin studiesituation med företrädare för institutionens ledning

Senast uppdaterad: 2023-08-30