Rapport från UKÄ

All Ph.D. programmes in history were evaluated by the Swedish Higher Education Authority (UKÄ) in 2017-2018. The programme at Uppsala University received the highest grade. Eight out of thirteen programmes were given this grade. Below, you can read the executive summary for Uppsala University (in Swedish). There is also a link to the full report.

Sammantaget visar underlagen att utbildningen håller hög kvalitet. 

Inom aspektområdet miljö, resurser och område uppnås bredd och djup inom forskarutbildningsämnet genom att miljön, som även innefattar ett samarbete med Stockholms universitet, är stor och innefattar en god och vetenskapligt bred handledarkompetens. Fast anställda lärare och forskare har tid för forskning i tjänsten och de flesta har genomgått pedagogisk utbildning och handledarutbildning. Doktoranderna ges goda möjligheter att bygga upp sina nätverk lokalt, nationellt och internationellt.

Ett utvecklingsområde gäller könsfördelningen bland handledarna, där bedömargruppen föreslår ett mer aktivt arbete från institutionens sida för att få in fler kvinnor som externa handledare. Som positivt exempel vill bedömargruppen framhålla forskarutbildningens internationella orientering, omfattande såväl ämnesval och personal som kontaktnät.

Aspektområdet utformning, genomförande och resultat kännetecknas av hög kvalitet. Doktoranderna ges goda möjligheter att nå fördjupad kunskap och förståelse inom det historievetenskapliga fältet, utveckla sin färdighet och förmåga som historiker och sin intellektuella självständighet. Bedömargruppen vill särskilt lyfta fram dimensionen "portabla kunskaper och färdigheter", som inte minst är viktig ur ett arbetsmarknadsperspektiv. Den genomsnittliga nettostudietiden överskrider dock den stipulerade normalstudietiden. Bedömargruppen ser positivt på de åtgärder som redovisas för att få till stånd en bättre tidsplanering.

Arbetslivets perspektiv är tillfredsställande tillgodosett. Lärosätet arbetar aktivt med att förbereda doktoranderna för yrkeslivet efter disputationen, såväl inom som utanför universitet. Det handlar bland annat om kurser, alumnträffar och mentorsprogram. Bedömargruppen vill särskilt framhålla det faktum att fler än hälften av de som disputerat i historia i Uppsala sedan 2001 återfinns på kvalificerade positioner i arbetslivet, utanför akademin. Det måste ses som en framgång och en bekräftelse på att lärosätet tillhandahåller en attraktiv utbildning.

Doktoranders perspektiv tillgodoses på ett tillfredsställande sätt. Institutionen arbetar aktivt och reflekterat för att säkerställa doktorandernas inflytande över utbildning och arbetsmiljö. En enkätundersökning från 2015 visar att 80 procent av doktoranderna var ganska eller mycket nöjda med den psykosociala arbetsmiljön. Samtidigt framkom att mer än hälften upplevde en negativ stress. Det finns en stark medvetenhet om detta i miljön och bedömargruppen ser positivt på de åtgärder, som presenteras, för att motverka detta.

Jämställdhetsperspektivet är tillfredsställande tillgodosett. Institutionen vill verka för att könsmässig balans ska råda inom såväl handledargruppen som doktorandgruppen. Att en obalans råder i den förstnämnda gruppen, med en övervikt för män, nämndes ovan. Detta gäller även doktorandgruppen som helhet, men bland de nyantagna finns ingen könsmässig obalans, vilket är en positiv trend.

Systematisk uppföljning av utbildningen sker framför allt i arbetet med och i revideringen av, de individuella studieplanerna, i seminarieverksamheten och genom externa granskningar.

Allt sammantaget ser bedömargruppen en utbildning som håller hög kvalitet. Kommentarerna är få, och bedöms som möjliga att åtgärda med rimliga insatser.

Läs hela rapporten på
https://www.uka.se/sitevision/proxy/kvalitet--examenstillstand/resultat-fran-granskningarna-hogskolekollen/hogskolekollen.html/svid12_794d1f901621e65b329c27f/427238778/search?ms=668&q=&s=date-desc