Nya hedersdoktorer vid vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap

24 October 2018

De nio fakulteterna vid Uppsala universitet har beslutat vilka de vill utse till hedersdoktorer detta läsår. Bland de nya hedersdoktorerna vid vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap finns bland annat en debattredaktör och översättaren bakom Harry Potter-böckernas svenska trolldomsterminologi.

Hedersdoktor, doctor honoris causa, är en titel som tilldelas personer som gjort framstående vetenskapliga insatser eller på annat sätt främjat forskningen vid universitetet. Det är alltid fakulteterna själva som utser hedersdoktorer, inte rektor eller universitetsledningen i övrigt. Promotionen av de nya hedersdoktorerna äger rum i universitetshuset den 25 januari 2019.

Teologiska fakulteten

Lejla Demiri är Chair of Islamic Doctrine vid Eberhard Karls Universität Tübingen. Hennes forskningsområden kretsar kring islamisk teologihistoria, teologiska interaktioner mellan kristendom och islam under europeisk högmedeltid, osmansk intellektuell historia, islam och religiös pluralism, islamiska manuskript och interreligiös dialog. Demiris omfattande vetenskapliga produktion och undervisningserfarenhet har bidragit till utvecklingen av islamisk teologi i det europeiska sammanhanget. Hon har också bedrivit ett viktigt kontinuerligt arbete med att bygga ut den interreligiösa dialogen mellan muslimska, judiska och kristna akademiker.

Mary McClintock Fulkerson är professor vid Duke Divinity School, Durham, North Carolina. Hon har i sin forskning genomgående intresserat sig för den levda religiösa praktiken. Makt, kön, ras(ifiering), funktionsvariationer och mångfald har varit genomgående teman. Till exempel utgör hennes bok ”Changing the Subject: Women's Discourses and Feminist Theology” ett viktigt bidrag till den feministiska teoriutvecklingen kring subjektivitet, makt och aktörskap. Fulkerson har genom sin forskning starkt bidragit till den teoretiska och metodiska utvecklingen av det teologiska studiet av kristna praktiker.

Juridiska fakulteten

Marie-Claire Foblets är direktör vid Max Planck-institutet för socialantropologi i Halle, Tyskland, och professor i rättsvetenskap och antropologi vid Katolska universitetet i Leuven, Belgien, och Martin Luther universitetet i Halle Wittenberg, Tyskland. Hon har blivit en förgrundsgestalt för mångkulturstudier i Europa, med juridik, minoritetsskydd och grundläggande friheter i centrum.  Foblets har framgångsrikt lett flera internationellt uppmärksammade forskningsprojektet, såsom det EU-finansierade Religare-programmet, om hur religionen hanteras av nationella domstolar inom EU. Marie-Claire Foblets har sedan drygt tio år tillbaka nära relationer med Uppsala universitet och juridiska fakulteten.

Andrew P. Simester är professor vid National University of Singapore och fellow vid Wolfson College i Cambridge. Simester har en omfattande vetenskaplig produktion inom straffrätt och rättsfilosofi. Bland hans verk finns Criminal Law: Theory and Doctrine och Principles of Criminal Law, som båda utkommit i flera upplagor. Sedan många år tillbaka har Simester ett samarbete med forskare vid Uppsala universitet och var mellan 2010 och 2016 gästprofessor vid juridiska fakulteten.

 

Historisk-filosofiska fakulteten

Sonia Haoa Cardinali är en framstående arkeolog och tidigare riksantikvarie på Rapa Nui (Påskön). Hon har gjort särskilt betydelsefulla insatser för kunskapen om Påsköns förhistoria, med belysning på öfolkets överlevnadsstrategier, innovativa jordbruk och hållbara miljöanpassning under århundraden av förminskande resurser. Denna forskning har mynnat ut i många publikationer, och har konsekvenser inte bara för Rapanuierna själva utan också för ursprungsbefolkningsfrågor kring Oceanien i stort. Haoa Cardinali  har haft ett mångårigt och aktivt samarbete med arkeologer vid Uppsala universitet, vilket lagt grunden för fältarbeten och ömsesidig kunskapsutveckling under flera decennier.

 

Språkvetenskapliga fakulteten

Lena Fries-Gedin är översättare från engelska och franska och är bland annat känd för sina översättningar av J.K Rowlings Harry Potter-böcker. Fries-Gedin studerade språk vid Uppsala universitet och arbetade under tre decennier som språklärare i Härnösand. Hon har också medverkat som gästföreläsare i grundutbildningen vid Uppsala universitet och vid konferenser och seminarier i hela riket. Under sin långa och produktiva karriär har Fries-Gedin översatt ett 80-tal böcker för såväl vuxna som barn inom allehanda genrer, alltifrån romaner, lyrik, deckare och fantasy till sagor och sånger. Hon utses till hedersdoktor vid språkvetenskapliga fakulteten för sin osvikliga trohet mot ordet i all dess skiftande väsen och skepnader.

John Heritage är professor emeritus i sociologi vid University of California, Los Angeles. Han är en internationellt ledande forskare inom Conversation Analysis [CA], ett tvärvetenskapligt forskningsfält som förenar sociologiska, språkvetenskapliga och antropologiska ansatser som fokuserar på språk som social handling. Under de senaste tre decennierna har John Heritage utvecklat såväl grundforskning som tillämpad forskning inom det samtalsanalytiska forskningsfältet. Genom Uppsala Antibiotic Centre deltar han sedan 2017 i ett språkvetenskapligt projekt om förskrivning av antibiotika. Heritage utses till hedersdoktor vid språkvetenskapliga fakulteten för att han genom sin forskning och pedagogiska gärning har bidragit till att CA bedrivs på många olika språk i vardagliga och institutionella kontexter.

 

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Alan Warde är professor i sociologi vid University of Manchester i Storbritannien. Under några år var han även gästprofessor vid Uppsala universitet. Ward är en ledande forskare inom fältet konsumtionssociologi och har bland annat intresserat sig för ätandets sociologi. Han har till exempel visat hur praktikteori kan användas som teoretiskt ramverk för att analysera och förstå sociala trender kring alkoholvanor. Under senare år har hans forskning inkluderat ätandet i relation till samhällsfrågor som mat utanför hemmet, exkludering, ojämlikhet och hållbar utveckling. Internationellt har den konsumtionssociologiska forskningen utvecklats kraftigt under senare år och Warde är en mycket betydelsefull forskare i denna utveckling.

Kenneth A. Bollen är professor vid University of North Carolina (UNC) i Chapel Hill. Hans forskning handlar om utveckling av statistisk metodik för samhälls- och beteendevetenskap med tillämpningar inom befolknings- och hälsovetenskap. Han gjort banbrytande forskning inom strukturekvationsmodellering, ett forskningsområde som har sitt ursprung vid Uppsala universitet och som har haft stor inverkan på den samhällsvetenskapliga forskningen världen över. Professor Bollen har publicerat över 150 vetenskapliga artiklar och är bland annat författare till boken Structural Equations with Latent Variables.

Maria Ripenberg är debattredaktör och ledarskribent på Upsala Nya Tidning. Hon är känd som en orädd debattör med tydlig etisk kompass som inte begränsas av några partiskrankor. Hennes ämnen rör sig brett över samhällsvetenskaperna, inte minst har hon gjort sig känd för sina inlägg i frågor kring invandring, integration och rasism. Hon är öppen och förnuftsbaserad, alltid villig att söka svar på svåra samhällsproblem utifrån vetenskaplig grund. Ripenberg är även en välkänd profil som organisatör av samtal och seminarier med samhällsvetenskaplig inriktning, till exempel samtalsserien ”Åsikt Uppsala” som arrangerats i samarbete med Uppsala universitet.

 

Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Susan Danby är professor vid Queensland University of Technology i Australien. Hon är en världsledande forskare inom forskningsområden som ’Young Children and Digital Literacy’, ’Early Childhood Studies’ och ’Early Childhood Education’. Danbys expertis omfattar framförallt barns tidiga språkanvändning och barns interaktion med digitala medier. Hon har med sin forskning på ett betydelsefullt sätt bidragit till att öka förståelsen för barn som socialt kompetenta och av att utgå från barns perspektiv och barns deltagande i sociala och samhälleliga processer. Danby är en viktig internationell samarbetspartner, mentor och inspiratör för forskare, doktorander och lärare vid fakulteten för utbildningsvetenskaper, Uppsala universitet.

---

Hedersdoktorer vid Uppsala universitet
Läs mer om titeln hedersdoktor och om tidigare utsedda hedersdoktorer vid universitetets fakulteter.

 

News