Med sikte på datorstödda analysverktyg för texter

27 april 2018

Med datorstödd textanalys undersöker forskare bland annat Selma Lagerlöfs texter för att hitta semantiska, språkliga och tematiska mönster. Bilden visar "Ett äfventyr i Vineta" av Selma Lagerlöf.

I forskningsprogrammet "Från närläsning till fjärrläsning" byggs grunden till en infrastruktur för datorstödd textanalys av svenska texter.

– Första steget är en pilotstudie där vi utvecklar datorprogram och metoder för datorstödd analys av svensk skönlitteratur, säger Johan Svedjedal, forskningsledare för forskningsprogrammet "Från närläsning till fjärrläsning".

Inom litteraturvetenskap har närläsning där forskaren analyserar små textmaterial utan datorstöd varit en dominerade metod. I fjärrläsning som vuxit fram under senare år använder forskarna datorer för att i stora textmaterial hitta semantiska, språkliga och tematiska mönster.

Genom forskningsprogrammet "Från närläsning till fjärrläsning" byggs nu grunden för ett mångvetenskapligt samarbete inom Uppsala universitet för datorstödd textanalys. Forskningsfältet datorstödd textanalys har vuxit mycket de senaste åren, inte minst på engelska texter. 

– Datorstödd textanalys ger helt andra möjligheter som vi nu diskuterar i forskningsprogrammet. Liknande analyser har gjorts manuellt tidigare men det kräver enorm tid. Till exempel har vi börjat intressera oss för om manliga respektive kvinnliga författare skildrar manliga och kvinnliga karaktärer på olika sätt. En utveckling av det kan vara att analysera manliga och kvinnliga tal i riksdagsdebatter i samarbete med till exempel statsvetare.

Pilotstudie som visar möjligheterna

Datorstödd textanalys kräver kompetenser från flera olika ämnen, i forskningsprogrammet samarbetar forskare från litteraturvetenskap, datorlingvistik och nordiska språk för att ta fram nya analysverktyg som sedan kan användas inom betydligt fler ämnen. 

– Vi använder våra resultat genom att delta i olika konferenser, både inom digital humaniora och inom våra moderämnen, för att på det sättet skapa kontakter. Och vi söker samarbeten vad gäller större ansökningar på området. Inte minst spännande är att också biblioteken sedan länge är aktiva inom digital humaniora och ofta har en nyckelroll inom digitaliseringen.

Forskningsprogrammet "Från närläsning till fjärrläsning" fick våren 2017 forskningsmedel från vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap för att utveckla det mångvetenskapliga samarbetet.

---

Läs mer

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten