Satsning på hållbar kulturvård

20 mars 2019

Fotografi på sliten slotts- eller herrgårdsinteriör.

Nystartade Sustainable Heritage Research Forum på Campus Gotland ska stimulera tvärvetenskaplig forskning om hållbar kulturvård.

Forskning inom kulturvård har en lång tradition på Campus Gotland och nu satsar universitet för att bygga ut och förstärka verksamheten och samtidigt förstärka forskningsmiljön i stort på Campus Gotland.

Nystartade "Sustainable Heritage Research Forum" vid kulturvård på konstvetenskapliga institutionen ska initiera och stimulera tvärvetenskaplig forskning om hållbar kulturvård.

Vad är hållbar kulturvård?
– Hållbar kulturvård kombinerar kulturvårdens fokus på hur vi hanterar kulturarv med den del av hållbar utveckling som handlar om att hitta en balans mellan resurser och användning, säger Anna Karlström, forskare i kulturvård och en av fyra forskningsledare som arbetar med att bygga upp verksamheten vid Sustainable Heritage Research Forum.

Begreppet hållbar utveckling brukar delas in i de tre delarna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet som - om de samspelar och stödjer varandra - förväntas leda till hållbar utveckling.

Tre temaområden

Vid kulturvården finns till exempel forskning om energieffektivisering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och hur man kan se kulturarvet som en ekonomisk resurs.

– Sedan har vi det tredje benet som är mer sociala aspekter inom hållbarhet, där har vi bland annat forskning om återuppbyggnader av områden som varit utsatta för krig och hur kulturarv hänger ihop med identitet, nationalism och politik.

Samma tre delar kommer också igen i forumets tre temaområden: energi och klimat, samhälle i förändring respektive kulturarv och regional utveckling.

– Det ligger rätt i tiden att starta forumet nu. Det är frågor som är viktiga, men hittills är det få som har kombinerat kulturvård och hållbarhet på det här sättet.

Tre huvudmål

Forskningsforumet har tre huvudmål: stärka forskningsmiljön för hela Campus Gotland, vara en plattform för initiering av ny forskning inom hållbar kulturvård och bidra med forskningsresultat som omsätts i kunskaper och praktiskt användning utanför universitetet.

Eftersom kulturvård är ett tvärdisciplinärt ämne passar det bra som utgångspunkt för att stärka hela forskningsmiljön på Campus Gotland.

– Inom alla teman har vi tankar på samarbete med de andra institutionerna och forskarna som finns på Campus Gotland.

Forskningsmiljön vid Campus Gotland kommer också stärkas genom att forskare på Campus Gotland kan söka medel för gästforskare, stöd för att skriva forskningsansökningar och medel till seminarier och workshops.

Att satsningen görs på Gotland har också andra skäl.

– Gotland har sedan många år tillbaka inom olika områden identifierats som ett potentiellt labb. För oss skulle det innebära att man gör fallstudier på Gotland eftersom det är väldigt väl avgränsat, det finns världsarv här och en väl utbyggd kulturvårdsbransch.

Fallstudierna kan sedan relateras till andra platser.

– Vi vill bidra med forskningsresultat som omsätts i kunskaper och praktisk användning utanför universitet, till exempel energieffektivisering som ju är ytterst relevant för hela världen.

 

Fakta

Sustainable Heritage Research Forum har finansiering för fyra år, 2019-2022.

Läs mer

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten