50 nya miljoner till forskningsprogrammet Spara och bevara

23 augusti 2019

är att uppnå en effektivare energianvändning på ett så varsamt sätt att det byggda kulturarvet inte förstörs eller förvanskas.

Energimyndigheten satsar 50 miljoner kronor på forskning om energianvändning i kulturhistoriskt värdefulla byggnader och byggnadsmiljöer. Nu startar en ny etapp av forskningsprogrammet Spara och bevara som kommer att pågå i fem år. Programmet samordnas av Tor Broström, professor i kulturvård vid Uppsala universitet.

Tor Broström, professor i
kulturvård och samordnare.

– Efter energikrisen på sjuttiotalet genomfördes alltför många energieffektiviseringsåtgärder på ett sätt som vi idag ser som ovarsamt. För att nå energimålen behövs kraftfulla åtgärder inom det befintliga byggnadsbeståndet, men vi måste också på ett medvetet sätt ta hand om det byggda kulturarvet för att kunna lämna det vidare till kommande generationer, säger Tor Broström, professor i kulturvård vid Uppsala universitet och samordnare för forskningsprogrammet.  

Syftet med forskningsprogrammet Spara och bevara är att uppnå en effektivare energianvändning på ett så varsamt sätt att det byggda kulturarvet inte förstörs eller förvanskas.  För att Sverige ska kunna nå de nationella energi- och klimatmålen, samtidigt som byggnader med kulturhistoriska värden fortsätter att nyttjas och bevaras, är energieffektivisering en viktig förutsättning.

Har gett konkreta resultat

Programmet har funnits sedan år 2006 och Energimyndigheten har tidigare finansierat tre etapper om fyra år vardera av programmet.

– Utvärderingarna visar att forskningen inom Spara och bevara har gett konkreta resultat i form av nya metoder och tekniska lösningar, men också genom att ett nytt tvärvetenskapligt forskningsområde har etablerats i Sverige, säger Tomas Lennartsson, ansvarig handläggare på Energimyndigheten.

Den första utlysningen inom det nya programmet öppnar den 20 augusti och riktar sig till alla aktörer som kan bidra till att utveckla kunskapen inom området. Det kan vara företag, organisationer samt universitet och högskolor.

En utvärdering av den föregående programperioden visar att många av forskningsprojekten har börjat tillämpas i praktiken, och att programmet är välskött, välfungerande och har engagerade deltagare. Totalt har 46 projekt blivit beviljade inom programmet. Antalet ansökningar till programmet har successivt ökat från 16 ansökningar i etapp ett, till 38 stycken i etapp tre.

---

Fakta

Spara och bevara är ett forsknings- och utvecklingsprogram som Energimyndigheten driver/finansierar för att öka kunskapen om energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Programmet syftar till att utveckla och förmedla kunskap och tekniklösningar som bidrar till en energieffektivisering i dessa byggnader utan att deras värden och inventarier förstörs eller förvanskas.

Läs mer

Utlysning: Bidra till effektivare energianvändning i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Information om programmet, projektresultat och aktuella evenemang

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten