Nyliberalism i Norden i fokus för nytt forskningsprogram

28 oktober 2019

Med ledning från Uppsala universitet ska forskare i Sverige, Finland och Danmark kartlägga hur reglerade välfärdsstater övergår till privatiserade marknader och vad det innebär för våra föreställningar om vardagslivet.

Hur gick det egentligen till när vår välfärdsstat gick från reglering till privatisering? I det sexåriga programmet Nyliberalism i Norden ska Jenny Andersson, gästprofessor vid Uppsala universitets institution för idé- och lärdomshistoria och institution för ekonomisk historia, leda en studie av de radikala marknadsprocesser som i nära fyra decennier präglat flera nordiska länder.
– Sverige utgör det mest påtagliga exemplet, men även Finland och i viss mån Danmark genomgår en liknande utveckling. Det har pågått i många år, och nu vi vill besvara hur denna omvandling kan genomföras och betraktas som legitim i stater där en hårt reglerad marknad under så lång tid varit en väl integrerad del i idén om nordisk modernitet och effektivitet.

Internationellt samarbete

Nyliberalism i Norden kommer att ledas från Uppsala universitet och omfattar forskare från olika historiska discipliner i Sverige, Finland och Danmark. Riksbankens Jubileumsfond har anslagit 33 miljoner kronor till programmet, vilket skapar utrymme att adressera frågeställningarna ur ett brett perspektiv.
– Vi vill utforska vilka sociala uppfattningar och förhoppningar som omgav marknadens frihet och rörlighet. Likaså hur föreställningar om ägande, konsumtion och ekonomi har förändrats över tid. Med Jubileumsfondens anslag i ryggen kan vi genomföra en kartläggning och dokumentation av relevant källmaterial från mitten av 1970-talet och framåt, konstaterar Jenny Andersson.

Nya vetenskapliga möjligheter

Forskarna ska bland annat granska hur välfärdsstaten och dess ledande skikt samverkat med marknadsprocesser och nya finansiella eliter, men också hur skeendet påverkat allmänheten och dess förväntningar på vardagslivet. I programmet förbereds även en jämförande studie mot Norge där motsvarande avreglering och privatisering i princip uteblivit.
– Normalt begränsas historisk forskning av det tidsmässiga glappet till föremålet för studien. Här tar vi oss an ett viktigt skeende som fortfarande pågår, vilket innebär helt nya vetenskapliga möjligheter. På sikt hoppas vi bidra med viktiga insikter och även en dokumentärfilm om perioden, men också en omfattande sammanställning av källmaterial som kan utgöra grund för framtida forskning, säger Jenny Andersson.

Fakta Nyliberalism i Norden

  • Forskningsprojektet Nyliberalism i Norden pågår 2020-01-01 till och med 2025-12-31
  • Projektet omfattar forskare vid Uppsala universitet, Lunds universitet, Helsingfors universitet, Köpenhamns universitet och Syddansk Universitet.

Mer information

Riksbankens Jubileumsfond beviljar i samma utlysning 39 miljoner kronor till forskningsprogrammet Att spåra förbindelser: den bysantinska berättarvärlden på grekiska, arabiska, georgiska och fornkyrkoslaviska (ca 950 - ca 1100). Programmet kommer att ledas av Ingela Nilsson, professor i grekiska, särskilt bysantinsk grekiska vid Uppsala universitets institution för lingvistik och filologi.

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten