Martin H:son Holmdahls pris till Afaf Doleeb och Patricia Lorenzoni

19 november 2019

Martin H:son Holmdahl-priset är Uppsala universitets främsta utmärkelse för insatser som främjar mänskliga fri- och rättigheter. Årets pris delas mellan studenten Afaf Doleeb och forskaren Patricia Lorenzoni, för deras engagemang bland annat för den fredliga utvecklingen i Sudan och för ursprungsbefolkningens ställning i Brasilien.

Martin H:son Holmdahl-priset inrättades 2003 till universitetets tidigare rektor Martin H:son Holmdahls 80-årsdag och fortsätter efter hans bortgång att delas ut till hans minne. Prisnämnden har beslutat att priset för 2019 ska delas mellan masterstudenten Afaf Doleeb och forskaren Patricia Lorenzoni, båda verksamma vid Uppsala universitet.

Motivering:

Porträtt på Afaf Doleeb.
Afaf Doleeb.
Foto: Magnus Aronsson

Afaf Doleeb är från Sudan och är sedan 2018 masterstudent i freds- och konfliktstudier vid Uppsala universitet, som Rotary peace scholar. Hon har i många år engagerat sig för en demokratisk utveckling och varit särskilt aktiv i de fredliga protester som pågått i hennes hemland under 2019. I april avsattes landets diktator men de fredliga protesterna fortsatte och i augusti slöts ett unikt avtal om delning av regeringsmakten mellan representanter för militära stridskrafter och civila demokratirörelsen. Afaf Doleeb har idogt engagerat sig i detta i Sudan och från Sverige. Hon har genomgående arbetat för att säkerställa en fredlig övergång till ett nytt styre baserat på mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. Hon har nyligen tillsammans med andra utformat en särskild Facebook-grupp som aktivt övervakar att den nya regeringen följer augusti-avtalet.

Porträtt på Patricia Lorenzoni.
Patricia Lorenzoni.
Foto: Johan Wingborg

Patricia Lorenzoni är anställd vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet. Hon är en kreativ och nytänkande forskare som tar upp frågor om kolonialism, rasism och rasifiering. Hon undersöker även ämnen om vems våld och lidande som uppfattas som viktigast. Patricia Lorenzoni har särskilt engagerat sig i frågor om den brasilianska ursprungsbefolkningens situation i Amazonas. Det handlar till exempel om brasilianskt nationstänkande, urfolkens rätt till land, klimatkrisen och den senaste, dramatiska ökningen av anlagda bränder. Hon har också tagit upp frågor om ensamkommande flyktingbarns asylprocesser, bland annat genom att aktivt delta i Asylkommissionen, som för samman forskare och civilsamhällets organisationer i Sverige. Därtill är hon en flitig kulturskribent i framträdande svenska dagstidningar.

Priset delas ut vid vinterpromotionen den 31 januari 2020.

Martin H:son Holmdahlpriset

Priset uppgår till 25 000 kronor och kan tilldelas anställda och studenter inom universitetet, enskilt eller i grupp, samt till alumner som har fortsatt anknytning till universitetet. Nomineringar inkommer från universitetets fakulteter, institutioner och studenter. En särskild av prisnämnd utsedd av Uppsala universitets rektor fattar beslutet.

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten