Linnémedaljör och Rudbeckmedaljörer utsedda

12 december 2019

Rudbeckmedaljen tilldelas i år professorerna Tobias Ekholm, Ulf Gyllensten och Anna Lindström, medan Linnémedaljen tilldelas professor Gunnar Broberg, Lund. Medaljerna delas ut vid vinterpromotionen den 31 januari 2020.

Uppsala universitets Linnémedalj utdelades första gången på Carl von Linnés 300-årsdag den 23 maj 2007. Den förlänas i guld ” för, i första hand, utomordentligt framstående vetenskaplig gärning, särskilt inom de linneanska vetenskapsområdena eller Linnéminnet närliggande fält”.

Linnémedaljen har tilldelats professor Gunnar Broberg, Lund. Så här lyder motiveringen:

Gunnar Broberg, professor emeritus i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet, disputerade i Uppsala 1975 med avhandlingen Homo sapiens L. Studier i Carl von Linnés naturuppfattning och människolära, och har under sin forskargärning ständigt återkommit till Linné. Han har därtill inom Svenska Linnésällskapet ansvarat för utgivning av flera antologier om denne och under fyrtio år redigerat sällskapets årsskrift. Broberg framstår genom den nyligen utgivna biografin Mannen som ordnade naturen (2019) som den främste kännaren av Linnés liv, vetenskapliga gärning och tankevärld.
Den svenska rasforskningens och steriliseringspolitikens historia har vidare utgjort ett viktigt forskningsområde för Broberg. Signifikativt, och i Linnés anda, är hans sätt att i samtliga sina verk skriva både för en publik innanför och utanför akademin samt ständigt överskrida gränsen mellan kultur- och naturhistorien.

Uppsala universitets Rudbeckmedalj utdelades för första gången 2003. Medaljen instiftades året innan med anledning av 300-årsminnet av Olof Rudbeck d ä:s död. Den utdelas ”för utomordentligt framstående insatser inom vetenskapen och förlänas i första hand för sådana förtjänster eller resultat vunna vid Uppsala universitet”.

Rudbeckmedaljen har tilldelats professorerna Tobias Ekholm, Ulf Gyllensten och Anna Lindström. Så här lyder motiveringarna:

Tobias Ekholm är professor i matematik vid matematiska institutionen, teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Han bedriver forskning inom symplektisk geometri och knutteori. I ett unikt samarbete med ledande teoretiska fysiker har Ekholm byggt upp en internationellt ledande forskningsmiljö som förenar matematik och fysik på Ångströmlaboratoriet. Ett uttalat mål är att bättre förstå den så kallade standardmodellen, som beskriver våra allra minsta partiklar och deras interaktioner. Det kräver en interdisciplinär forskningsmiljö där expertis inom gaugeteori, kvantfältteori och strängteori finns samlade. Ekholms forskning syftar till att bidra till en av de mest fundamentala utmaningarna inom naturvetenskapen: en teori som förenar de fyra naturkrafterna.

Ulf Gyllensten, professor i molekylär medicinsk genetik vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, medicinska fakulteten, har på ett framgångsrikt sätt studerat genetik och molekylär epidemiologi hos människa. Kombinationen av molekylärbiologiska analyser och matematiska modeller har möjliggjort studier av biologisk variation hos olika mänskliga populationer och interaktioner med omgivande miljöfaktorer. Ett annat projekt rör studier av livmoderhalscancer och kopplingen till en virusinfektion (Human Papilloma Virus; HPV). Vidare har man utvecklat ett test för HPV-infektion för att identifiera kvinnor som löper risk att drabbas.

Anna Lindström är professor i språk och social interaktion vid institutionen för nordiska språk, språkvetenskapliga fakulteten. Hon är internationellt framstående inom etnometodologisk samtalsanalys och hennes forskning ligger i skärningspunkten mellan sociologi, språkvetenskap och socialmedicin. Hon har utvecklat forskning kring språk och åldrande, interaktion vid förlossning och under tidigt mödraskap samt kommunikation i primärvården, särskilt gällande förskrivning av antibiotika. Därutöver har hon i sin forskning bland annat uppmärksammat samtalsspråkets grammatik, förhandling om solidaritet och social närhet i vardaglig interaktion, samtalspraktiker i myndighetsutövning samt diakroniska och synkroniska studier av svenska diskurspartiklar.

Läs mer om universitetets priser och utmärkelser.

För mer information, kontakta Per Ström, akademiintendent, mobil: 070-4250038, e-post: Per.Strom@uadm.uu.se

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten