Iva Lucic får pris för sin avhandling

2 mars 2017

Iva Lucic, gästforskare vid historiska institutionen har belönats med Westinska priset för sin avhandling om hur nationsbildningsprocessen inom ramen för Titos Jugoslavien gick till.

Westinska priset delas ut av filosofisk-historiska avdelningen vid Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala till författare av särskilt välförtjänta doktorsavhandlingar vid Uppsala universitet inom Samfundets två respektive avdelningar, den filosofisk-historiska och den filologiska. Förutom äran och meritvärdet får pristagaren även en prissumma, för närvarande 40 000 kr.

Motiveringen lyder:
Iva Lucics avhandling är en mönstergill doktorsavhandling som i grunden har förändrat synen på hur nationsbildningsprocessen inom ramen för Titos Jugoslavien gick till. Den är spännande på tre skilda plan. Den första dimension gäller användandet av mobiliseringsteorin, vilken på ett ofta oväntat sätt hela tiden tydliggörs i avhandlingen. Teo¬rin arbetar i hela texten! Den andra dimensionen gäller vilka ”frames” som kommer till användning och när och varför. Slutligen undrar man hela tiden – tack vare det teoretiskt-metodiska djupet – vad som ska hända nu, hur ska politikerna handskas med sin upplevda verklighet. Iva Lucic doktorsavhandling är närmast att betrakta som en idealtypisk sådan. Fråga, teori, metod, analys framställning, resultat och resultatmar¬kering ska optimalt samspela i en integrerad helhet.

Im Namen der Nation: Der politische Aufwertungsprozess der Muslime im sozialistischen Jugoslawien (1956–1971).
 

 

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten