Satsning på infrastruktur för digitala humaniora från årsskiftet

31 augusti 2017

Porträtt på Kerstin Rydbeck fotograferat i hennes tjänsterum.

Från årsskiftet planeras en verkstad och mötesplats för digitala humaniora, berättar Kerstin Rydbeck, dekan för historisk-filosofiska fakulteten.

Hallå där Kerstin Rydbeck, dekan för historisk-filosofiska fakulteten, som precis börjat en andra mandatperiod. Vilka stora frågor arbetar fakultetsnämnden med?

– Vi kommer att göra en satsning på digital humaniora. Digitaliseringen och stora datamängder har ju skapat möjligheter att bedriva forskning på nya sätt och vi behöver stimulera och fånga upp det intresse som finns och bygga en infrastruktur för digital humaniora. Bakom satsningen står historisk-filosofiska fakulteten och vetenskapsområdena för humaniora och samhällsvetenskap respektive teknik och naturvetenskap.

När kommer verksamheten igång?

– Målet är att komma igång med en verkstad och mötesplats vid årsskiftet, planen är att rekrytera en koordinator under hösten.

Vilka stora frågor pågår inom grundutbildningen?

– Just nu pågår mycket arbete med att skapa en struktur för lokalt baserad utvärdering. Det pågår för närvarande en pilot och av sex ämnen inom vetenskapsområdet är fyra från vår fakultet. Vi vill skapa en bra mall genom att utnyttja de extra resurserna och påverkansmöjligheterna som piloten ger. När piloten är klar i slutet av året börjar arbetet med att implementera slutsatserna från piloten i alla ämnen.

Planeras några nya utbildningsprogram?

– Ja, vi har lite idéer kring att skapa ett nytt flexibelt kandidatprogram i humaniora. Det skulle vara väldigt öppet och ha som mål att bland annat fånga upp humanioraintresserade studenter som inte riktigt vet vad de vill studera men som ändå inte vill läsa fristående kurser.

Hur går arbetet med kompetensförsörjningsprogram?

– Vi har inventerat våra behov tidigare och har ett rullande treårigt program. I programmet ingår fakultetssatsningar på gästprofessorer och biträdande lektorat som kompletterar rektors satsningar. Vi har också infört ett stöd för att anta fler doktorander för att få större forskningsmiljöer. Men vi behöver fortsätta arbetet med en strategi kring kompetensförsörjning.

Hur fungerar stödet till fler doktorander?

– Institutioner som antar två doktorander istället för en får ett års finansiering betald av fakulteten.

Finns det någon fråga som behöver diskuteras inom hela universitet?

– Vi behöver diskutera infrastrukturen för forskning. Hittills har diskussionerna ofta handlat om apparater och labb men humaniora och samhällsvetenskap har även andra behov. Det här är ju inte en fråga enbart för vår fakultet utan en fråga för hela universitetet men det är en viktig fråga för historisk-filosofiska fakulteten. Vi behöver diskutera vad infrastruktur är och hur vi kan lösa behovet av uppbyggnad och internt stöd till olika typer av infrastruktur.

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten