Samarbete för ny kunskap inom kultur och samhälle

16 november 2017

Ordmoln med de viktigaste och vanligaste orden från artikeln.

"Centre for Integrated Research on Culture and Society" ska underlätta för forskare att skapa breda forskningsmiljöer med forskare från olika ämnen.

Uppsala universitet satsar på att utveckla nya forskningssamarbeten mellan forskningsämnen. Nyinrättade "Centre for Integrated Research on Culture and Society" vid vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap ska underlätta framväxten av innovativa forskningssamarbeten.

Konsistoriet, Uppsala universitets styrelse, beslutade 15 november att inrätta "Centre for Integrated Research on Culture and Society", CIRCUS, på vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap. CIRCUS ska vara en miljö för att initiera och utveckla samarbeten kring mångvetenskaplig och problemdriven forskning.

– Vår styrka ligger i den starka ämnesforskningen och vi vill komplettera den styrkan med mer samarbeten mellan forskningsämnen. Ny kunskap skapas ofta i mötet mellan olika forskningsämnen, säger Anna Singer, ställföreträdande vicerektor för vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap.

Underlätta för forskaren

CIRCUS ligger organisatoriskt direkt under områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, det är ett femårigt projekt som finansieras av rektors strategiska medel och områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap.

– CIRCUS ska underlätta för enskilda forskare och forskargrupper i den viktiga initieringsfasen av nya samarbeten, både inom humaniora och samhällsvetenskap och med de två andra vetenskapsområdena. Till exempel kanske en grupp forskare ser problem som behöver utforskas eller möjligheter till forskningsfinansiering som kräver forskning från olika ämnen. Då ska de kunna vända sig till CIRCUS och utveckla sina idéer i de stödformer som erbjuds där. Med CIRCUS vill vi ge våra forskare möjlighet att tillsammans belysa forsknings- och samhällsfrågor från olika håll. Det är egentligen inga konstigheter, vi forskare gör det här hela tiden, men det tar mycket tid och vi vill stötta det viktiga arbetet.

Positivt gensvar

Under arbetet med att ta fram förslaget till CIRCUS har Anna Singer mött ett stort intresse och nyfikenhet bland forskarna.

– Det känns som en idé vars tid är kommen, det blir också tydligt genom att CIRCUS svarar mot många av de behov som pekas ut i den aktuella Kvalitets- och Förnyelse-rapporten KoF17.

CIRCUS kommer att ha personal, fysiska lokaler med plats för seminarier och gästforskare. CIRCUS kommer arbeta med bland annat utlysningar, nätverk, workshops och forskarkontakter.

– Det är svårt att konkretisera mer i dagsläget, vi vill att den vetenskapliga ledare vi anställer ska ha utrymme för att utveckla sin vision av verksamheten. Men CIRCUS kommer att behöva personal med erfarenhet av att arbeta i mångvetenskapliga forskningsmiljöer.

Inspiration från Cambridge och Oxford

Inspiration till CIRCUS har delvis kommit från liknande organisationer vid universiteten i Cambridge (CRASSH) respektive Oxford (TORCH) som båda är noder för tvärgående forskningssamarbeten.

– Men vi kommer inte att lägga forskningsanslag vid CIRCUS som de gjort vid CRASSH och TORCH utan vill att CIRCUS utvecklar en verksamhet som kan stimulera till nya forskningsprogram och forskningsanslag vid våra institutioner. Det är viktigt för oss.

Nu när de formella besluten om CIRCUS är klara går arbetet in i en mer handfast fas.

– Vi arbetar för närvarande på att hitta lokaler och utlysa tjänsterna som vetenskaplig respektive administrativ ledare. Vi skriver också en instruktion för CIRCUS och ska få igång en styrelse.

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten