Om forskarutbildningen

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier, varav tre ska användas till avhandlingsarbete och ett till kursläsning. Doktoranden har rätt till två handledare under utbildningstiden.

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som dels uppfyller villkoren för grundläggande behörighet, dels har den särskilda behörighet som fakultetsnämnden har föreskrivit. Vidare krävs att sökanden bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att klara utbildningen. (jfr SFS 2006:1053, HF 7 kap 35 §).

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Fakultetsnämnden får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. (jfr SFS 2006:1053, HF 7 kap 39 §).

Särskild behörighet för utbildning på forskarnivå i historia har den som skrivit ett godkänt examensarbete på avancerad nivå i historia, eller i annat ämne med relevant (dvs. historisk) ämnesinriktning.

För behörighet krävs även att den sökande behärskar engelska. Utbildningen sker huvudsaklingen på svenska. Sökande vars första språk inte är svenska bereds möjlighet att delta i svenskundervisning.

Behörighetskraven kan uppfyllas även av den som inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kompetens.

Kontakt

Studierektor Niklas Stenlås
studierektor-fo-hist@uu.se

Administratör Lovisa Åkerlind
018 471 1526
studera-hist@uu.se

Doktorandföreningen
 

Senast uppdaterad: 2023-03-24