Doktorandföreningen

Doktorandföreningens syfte är att representera doktoranderna vid Historiska institutionen i Uppsala och främja deras intressen. Det gör vi bland annat genom att representera doktoranderna i Institutionsstyrelsen och de andra arbetsgrupper som finns vid institutionen. I styrelsen ingår en doktorandrepresentant och suppleant.

För dig som funderar på att söka doktorandplats med stipendiefinansiering finns aspekter som kan vara viktiga att tänka på. Om du undrar vad som kan vara viktigt att tänka på eller om du har frågor kring forskarutbildningen i stort, är du välkommen att höra av dig till doktorandföreningen.

Doktorandföreningens styrelse

ordförande Aske Stick
sekreterare Mimmi Cambladh
kassör Christian Hohenthal

Kontaktperson

Aske Stick
aske.stick@hist.uu.se

Doktorandföreningens stadgar

Syfte

Doktorandföreningens syfte är att representera doktoranderna vid Historiska institutionen i Uppsala och främja deras intressen.

Medlemskap

Medlemmar i föreningen är samtliga registrerade doktorander vid Historiska institutionen i Uppsala. Medlemskap upphör om doktoranden skriftligt begär utträde.

Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmöte skall hållas varje år i maj månad. Årsmötet skall behandla verksamhetsberättelse och bokslut för verksamhetsåret. Vid detta möte skall ske val av:
  • Styrelse (antalet ledamöter bestäms av årsmötet, men måste uppgå till minst tre, varav en ordförande, en kassör och en sekreterare)
  • Valberedning (minst två ledamöter, varav ingen ingår i styrelsen)
  • Ordinarie representanter till institutionens kollegium och styrelse
  • Suppleanter till institutionens kollegium och styrelse, vilka inträder i den ordning de väljs på årsmötet
  • Representanter till övriga organ, i vilka Historiska institutionens doktorander är representerade
  • Suppleanter till övriga organ, i vilka Historiska institutionens doktorander är representerade, vilka inträder i den ordning de väljs på årsmötet
Personlig kallelse till årsmötet skall utgå minst två veckor före mötet. Om 2/3 av föreningens medlemmar så kräver, skall styrelsen inkalla till extra årsmöte.
Om vald ledamot lämnar sitt uppdrag kan fyllnadsval göras vid medlemsmöte.

Föreningsmöten

Utöver årsmötet skall minst ett föreningsmöte hållas varje år. I övrigt kan styrelsen kalla till föreningsmöte. Personlig kallelse till föreningsmöte skall utgå minst en vecka före mötet. Om ½ av föreningens medlemmar så kräver, skall styrelsen kalla till föreningsmöte.

Styrelsemöten

Styrelsen sammanträder när den anser att behov är påkallat. För att styrelsen skall vara beslutsmässig krävs att minst hälften av styrelsemedlemmarna skall vara församlade och att kallelsen utgått en vecka före sammanträdesdatum.

Ändring av stadgar samt upplösning av föreningen 

Ändring av stadgar, liksom upplösning av föreningen, görs genom beslut av två på varandra följande föreningsmöten, varav det ena måste vara årsmöte. För att upplösa föreningen krävs kvalificerad majoritet, det vill säga minst 2/3 majoritet vid båda mötena.

Antagna vid Doktorandföreningens årsmöte den 24 maj 2004.

Senast uppdaterad: 2022-10-06