Forskarskola i historia

De historiska institutionerna vid Stockholms och Uppsala universitet inledde 2008 ett samarbete kring utbildning på forskarnivå. Samarbetet bygger på ett samordnat kursutbud, gemensamma doktoranddagar/doktorandinternat, utbyte av handledartjänster samt samordnat antagningsförfarande.

I det samordnade kursutbudet ingår följande kurser:

Historisk teori och historiska klassiker, 7,5 hp, vt, obligatorisk

Historisk teori och historiska klassiker ger en bred introduktion till modern historiografi med fokus på klassiska skrifter, de flesta, men inte alla, skrivna efter 1950. Kursen sätter dessa skrifter i sammanhang och illustrerar deras inverkan på senare historieforskning. Valet av material har styrts av principen att det är bättre att läsa de ursprungliga texterna från inflytelserika författare än att läsa kommentarer om dem. Eftersom många av de aktuella verken är långa (Marx' Kapitalet omfattar t. ex. flera tusen sidor) läser vi i många fall utdrag. 

Introduktionskurs för nyantagna doktorader, 4,5 hp, ht, obligatorisk

Denna kurs ger en allmän introduktion till utbildning på forskarnivå i historia. Kursen ges i början av höstterminen varje år och undervisningen delas mellan de historiska institutionerna i Stockholm och Uppsala.

Schema, mm ht 2023

Teoritillämpning i historisk forskning 7,5 hp, ht, obligatorisk

Denna kurs hjälper doktoranden att utveckla sin förmåga att aktivt tillämpa teoretiska begrepp och resonemang i konkret forskningsarbete. Kursen ges under andra hälften av höstterminen varje år i form av två internat och däremellan internetbaserad undervisning. Kursen bör inte tas under det första året av utbildningen. Undervisningen delas mellan de historiska institutionerna i Stockholm och Uppsala.

Teoritillämning, kursinformation, litteratur

Writing Academic History, 7,5 hp, ht, fritt val

Denna kurs utvecklar doktorandens förmåga att skriva historievetenskaplig text på engelska, men är nyttig även för den som skriver på svenska. Den ägnar särskild uppmärksamhet åt historikers terminologiska behov.

Public humanities, 7,5 hp, ht och vt, fritt val

Kursen tar upp frågor om den humanistiska forskarens roll, auktoritet och ansvar i dagens samhälle samt ger doktoranderna tillfälle att genom konkreta övningar utveckla sina praktiska förmågor att förmedla forskning och interagera både med dem som är intresserade och dem som är ointresserade av forskning.

Kursinformation och schema 

Kvalitativa och kvantitativa metoder 7,5 hp, vt, obligatorisk

Denna kurs ger insikter i ett urval av aktuella metoder som historiker använder. Kursen ges under vårterminens första hälft. Kursen bör genomgås i början av studierna. Kursen ges av historiska institutionen i Stockholm.

Länk inom kort

Professional Training in the Arts and Humanities, 7,5 hp, vt, obligatorisk

Historisk-filosofisk fakultet ansvarar för kursen.

Senast uppdaterad: 2023-08-15