Hur du ansöker

Utlysning av platser inom utbildning på forskarnivå sker genom annonsering på institutionernas hemsidor och genom kungörelser på universitetens hemsidor (www.uu.se; www.su.se). Utlysning sker 15 februari, och ansökan ska vara registrator till handa senast 15 mars. Beslut fattas normalt sett i juni, så att den sökande kan påbörja sin utbildning vid höstterminens start. Startdatum kan diskuteras (med institutionens prefekt).

Ansökan görs elektroniskt (se länk i annonsen). Till ansökan ska också bifogas särskild ansökningsblankett (se länk på denna sida). Därutöver bifogas följande dokument:

  1. Sammanfattande meritförteckning (CV).
  2. Examensbevis, LADOK-utdrag eller liknande som dokumenterar behörighet samt de akademiska meriter den sökande vill åberopa.
  3. Kandidat-/C-uppsats.
  4. Examensarbete på avancerad nivå.
  5. I förekommande fall ytterligare en relevant publicerad vetenskaplig skrift/text.
  6. En forskningsplan om ca 6 sidor.
  7. En redovisning av hur lång faktisk studietid som har gått åt för uppsatserna/examensarbetena enligt punkt 3 och 4.

Forskningsplanen ska innehålla problemformulering/-ar och en skiss över hur forskningsarbetet ska genomföras. Planen bedöms med avseende på

  • Relevans
  • Originalitet
  • Genomförbarhet inom given tidsram (d.v.s. under en period motsvarande fyra års utbildning på heltid).

Planen skall vara egenhändigt författad av den sökande.

Antagning till utbildning på forskarnivå, och därmed sammanhängande fördelning av studiestöd, sker i öppenhet och i konkurrens. Beslut om antagning fattas av respektive institutionsstyrelse efter behandling i en särskild, för institutionerna gemensam antagningsnämnd.

Senast uppdaterad: 2024-03-15